Taules per al càlcul del risc cardiovascular (RCV)

Per al càlcul del risc cardiovascular i quantificar el pronòstic, ens basem en:

Taula de factors de risc cardiovasculars de la Societat Europea d'Hipertensió i la Societat Europea de Cardiologia (1)

  Pressió arterial / HTA
 

Normal

Normal Alta

HTA de Grau 1

HTA de Grau 2

HTA de Grau 3

Altres factors de risc (FR ) o
lesions òrgan diana (LOD)

PAS 120-129 o
PAD 80-84

PAS 130-139 o
PAD 85-89

PAS 140-159 o
PAD 90-99

PAS 160-179 o
PAD 100-109

PAS >180 o
PAD >110

Sense altres FR

Risc mitjà

Risc mitjà

Risc afegit baix

Risc afegit moderat

Risc afegit elevat

Amb 1-2 FR

Risc afegit baix

Risc afegit baix

Risc afegit moderat

Risc afegit moderat

Risc afegit molt elevat

3 o més FR o
DM o
LOD

Risc afegit moderat

Risc afegit elevat

Risc afegit elevat

Risc afegit elevat

Risc afegit molt elevat

Processos Clínics Associats (PCA)

Risc afegit elevat

Risc afegit molt elevat

Risc afegit molt elevat

Risc afegit molt elevat

Risc afegit molt elevat

Factors de Risc Cardiovascular (FRCV)

Tabaquisme

Diabetis

Dislipemia

Colesterol

Total > 250 mg/dl o

LDL >155 mg/dl

HDL

Homes < 40 mg/dl

Dones < 48 mg/dl

Obesitat abdominal (perímetre abdominal)

Homes > 102 cm

Dones > 88 cm

Història familiar de malaltia coronària prematura

Homes < 55 anys

Dones < 65 anys

Edat

Homes >55 anys

Dones >65 anys

Sedentarisme

Lesions Òrgans Diana (LOD)

Hipertròfia de Ventricle Izquierdo (HVE) en ECG o ecocardiograma

Afectació renal manifestada per l’afectació analítica (qualsevol dels següents):

Microalbuminúria: 30-300 mg/24h

Índex albúmina/creatinina

Homes > 22 mg/g

Dones > 31 mg/g

Lleuger increment de la creatinina sèrica

Homes 1,3-1,5 mg/ml

Dones 1,2-1,4 mg/ml

Evidència ultrasònica d'engruiximent de paret arterial (grandària íntima/mitjana de la caròtida > 0,9 mm) o de placa arterioscleròtica vascular

Processos clínics associats (PCA)

Malaltia vascular cerebral

Ictus isquèmic

Hemorràgia cerebral

Crisi isquèmica transitòria

Malaltia cardíaca

Infart de miocardi

Angina

Revascularització coronària

Insuficiència cardíaca congestiva

Malaltia vascular perifèrica

Retinopatia avançada

Hemorràgies o exsudats

Edema de papil·la

Nefropatia

Nefropatia diabètica

Insuficiència renal: creatinina

Homes > 1,5 mg/ml

Dones > 1,4 mg/ml

Proteïnúria :> 0,3 g/24 h

Risc afegit segons diferents taules

 

Estudis

Risc afegit

Framingham (2)

SCORE (3)

ReGiCor (4)

Baix (1)

< 15%

<4%

<10%

Moderat (1)

15-20%

4-5%

10-19%

Elevat (1)

20-30%

5-8%

20-39%

Molt elevat (1)

>30%

>8%

>39%

(1) Els termes de ‘'risc afegit” es corresponen a un % de risc absolut a 10 anys vista de patir un esdeveniment cardiovascular que variarà segons la taula de risc que emprem.

(2) Taula de risc de Framingham: calcula el risc de patir un esdeveniment coronari a 10 anys que inclou: angor estable, infart de miocardi i mort coronària.

(3) Taula de risc SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation): calcula el risc de mortalitat cardiovascular a 10 anys que inclou: mortalitat coronària i cerebrovascular.

(4) Taula de risc ReGiCor (Registre Gironí del Cor): estimació del risc coronari a la població espanyola mitjançant l'equació de Framingham calibrada, per tant, calcula el risc de patir un esdeveniment coronari a 10 anys.

 

Si es vol calcular el risc cardiovascular on line, es pot fer a les següents direccions d’internet:

Regicor: http://www.regicor.org/CalcRisc/Regicor_SP.html

Framingham: http://www.intmed.mcw.edu/clincalc/heartrisk.html

Score: http://www.scopri.ch/riskalgorithms.htm